Tag Archives: قوانین

قوانین و مقررات در امارات متحده عربی (2)

ما در این گزارش قصد داریم شما را از قوانین و مقررات امارت متحده عربی آگاه سازیم تا برای آمدن و یا زندگی کردن در این کشور دچار مشکل نشوید. مروری برمهم ترین قوانین این کشور قوانین راهنمایی و رانندگی در امارات متحده عربی مجازات سخت گیرانه ای برای نقض قوانین راهنمایی و رانندگی وجود دارد، مثللا اگر کسی در ...

Read More »

قوانین و مقررات در امارات متحده عربی(1)

ما در این گزارش قصد داریم شما را از قوانین و مقررات امارت متحده عربی آگاه سازیم تا برای آمدن و یا زندگی کردن در این کشور دچار مشکل نشوید. مروری برمهم ترین قوانین این کشور کشور امارات یک کشور عربی و مسلمانی است و قوانین بر اساس شریعه و اسلام است. 1)شرایط کار کردن در امارات باید بدانید هرگونه ...

Read More »