Wednesday , May 29 2024

خبر های روز

برچسب های مخصوص بر روی پاسپورت مسافران

به نقل از خبرگزاری خلیج تایمز بر روی پاسپورت کسانی که وارد فرودگاه دبی میشوند برچسب مخصوصی زده میشود.بر روی این برچسب عبارت به خانه ی دوم خوش امدید نوشته شده است.

ادامه مطلب