Wednesday , May 29 2024

Recent Posts

چارچوب زمانی برای بازگشت مقیمان امارات

به نقل از خبگزاری #ARان دسته از مقیمان امارات که خارج از کشور به سر میبرند و از تاریخ ۱ مارچ ویزای اقامتشان منقضی شده است در یک بازه زمانی معین میتوانند به کشور برگردند.این بازه زمانی از زمان بازگشایی پرواز ها بین دو کشور(کشور مبدا و کشور امارات) تا زمان …

ادامه مطلب